head

 

For accurate information of amount of refund and cost of refund, send a copy of your W-2 or last paycheck stub to taxezythailand@gmail.com

Step 1 กรอกรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น


1. Download file “Information Required” และกรอกรายละเอียดให้
   ครบถ้วน


2. หลังจากกรอกเสร็จแล้ว ให้ Save file เป็นชื่อของน้อง

  เช่นน้องชื่อ Somchai Jaidee ให้ Save as เป็นinfo_somchaijaidee

    inforeq


Step 2 กรอกแบบฟอร์ม 2848 และ Contract


3. Download file “FORM 2848”แล้วปรินท์ออกมาเพื่อกรอก
  รายละเอียดให้ครบถ้วน น้องสามารถดูรายละเอียดการกรอกได้ที่
  “SAMPLE FORM 2848”


4. DOWNLOAD FILE “CONTRACT”แล้วปริ้นท์เอกสารดังกล่าว
  และอ่านข้อตกลง พร้อมลงมือชื่อให้เรียบร้อย

      


Step 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแสกนเอกสารส่งมาที่
taxezythailand@gmail.com


เอกสารที่จะต้องแสกนส่งมาให้มีดังนี้
1. INFORMATION REQUIRED
2. W-2 FORMS หรือ LAST PAYCHECK
3. FORM 2848
4. สำเนา SOCIAL SECURITY CARD
5. CONTRACT
6. สำเนา passport and visa page

ถ้าไม่สามารถแสกนส่งมาได้ ให้จัดส่งมาทางไปรษณีย์ได้ที่
เอแบค คอนโดทาวน์
เลขที่ 136/378 ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240